Lesson 03 - Chinese For Hello. Can I see Mr. Wang?

  hǎo,   néng jiàn wáng xiān shēng ma?
Hello. Can I see Mr. Wang?
  duì bu qǐ,   wáng xiān shēng xiàn zài néng jiàn nín。
您。
Sorry, Mr. Wang can't see you now.
  zài diàn huà。
话。
He's on the phone.